Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Úvod

V této sekci se zabýváme činností Zoologické a botanické zahrady, jakožto organizace, která se v rámci svých možností aktivně zapojuje do ochrany přírody. Tato činnost by měla být jednou z předních úkolů zoologických i botanických zahrad. Záleží však na prioritách jednotlivých organizací a na nadšení, píli a trpělivosti jednotlivců a zdatnosti v šíření povědomí. Musí vycházet z přesvědčení a snahy každého jedince. Důležitá je také spolupráce s organizacemi podobného zaměření. Jak může zoologická nebo botanická zahrada vlastně přírodě pomáhat?

Není to vůbec jednoduché...
Cílem plzeňské zoologické a botanické zahrady je přispět k zachování pestrého a bohatého světa přírody všude kolem nás.

V minulosti se jednalo především o ochranu ohrožených druhů druhů ex-situ (v zajetí), docházelo a mnohde stále dochází, k rozmnožování a následným snahám reintrodukce do „původních“ biotopů (in -situ) v přírodě. Tento postup se samozřejmě jeví jako logický a přirozený.
U některých druhů je to stále jediné možné řešení, jak předejít úplnému vyhynutí populace v přírodě.
Postupem doby, sběrem zkušeností z proběhlých pokusů, adaptací reintrodukovaných jedinců na přirozené prostředí, či naopak totálním neúspěchem, kdy došlo k zavlečení nemocí nebo při neodborném vypouštění zvířat odchovaných v zajetí, se dá napáchat více škody než užitku.

Nebylo by správné, abychom přírodu nezatěžovali lidskými „dobrými úmysly“ a nechali ji prostě žít?
Vše by mohlo fungovat samo, jen kdybychom...
- stále nezvyšovali stav lidské populace
- neřídili Svět bez znalostí věcí a kdybychom nedávali zelenou bysnysu
- si nezavlekli nepůvodní druhy fauny a flory
- příliš nevyužívali přírodních zdrojů
- si přírody prostě vážili ...

Bohužel je příroda již v takovém stavu, že ji nelze prostě nechat svému osudu. Opravdu záleží na každém z nás...

K ochraně přírody jsme si již zřídili pomůcky:
Zdroj: wikipedia.org

Mezinárodní úmluvy na ochranu přírody
Basilejská úmluva - o nebezpečných odpadech
Ramsarská úmluva na ochranu mokřadů
Úmluva na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví - Pařížská úmluva
CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucími druhy rostlin
Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) - na ochranu volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích druhů rostlin, podklad pro mapování v programu Smaragd a posléze Natura 2000, pro vytváření červených seznamů
Bonnská úmluva - o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Úmluva o ochraně biodiverzity - Rio de Janeiro
Evropská úmluva o krajině
Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě (Eurobats)
Natura 2000 - 2 směrnice Evropské unie 409/EHS/79 o ochraně volně žijících ptáků a 43/EHS/92 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Aarhuská úmluva - zahrnuje širší okruh témat souvisejících s ochranou přírody: životní prostředí, lidská práva, problémy s korupcí, přístup k informacím, účast veřejnosti.
Mezinárodní instituce na ochranu přírody
WWF - nejstarší mezinárodní organizace, World Wide Fund for Nature (Celosvětový fond pro přírodu), starající se hlavně o druhovou ochranu
IUCN - Světový svaz ochrany přírody, stará se hlavně o územní ochranu
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v souvislosti s Pařížskou úmluvou vytváří Seznamy světového dědictví, v souvislosti s programem MaB (někdy psáno jako M&B - Man &/and Biosphere), Člověk a biosféra, vyhlašuje biosférické rezervace
Europarc - Evropská federace pro národní parky
V současnosti se ochrana přírody prováděna Zoologickými a botanickými zahradami dostala na úroveň pomoci přímo v místě postižení, tedy přímo in-situ. Zahrady mají jedinečnou možnost upozornit na jednotlivé problémy prostřednictvím kampaní a záchranných projektů před zraky tisíců návštěvníků. Fungují jako osvětové organizace s cílenou výchovou obyvatelstva. Mají možnost vyzvat veřejnost ke spoluúčasti. Zaměstnávají vědecké pracovníky působící přímo v místech ohrožení. Účastní se mezinárodních kongresů. Mohou pružně zareagovat na výzvu, mohou tedy pomáhat...

Rys

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI