Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - VLASTNÍ PROJEKTY - DOMA ZA HUMNY - OCHRANA CHŘÁSTALA POLNÍHO V PLZEŇSKÉM KRAJI - NATÁČENÍ DOKUMENTU O CHŘÁSTALECH A HOSPODÁŘÍCH S ČESKOU TELEVIZÍ

Natáčení dokumentu o chřástalech a hospodářích s Českou televizí

 

Na sledované lokalitě Srní, kde byli označeni satelitními vysílači 2 samci chřástalů polních Jakub s Karlem sedmého srpna natáčela Česká televize dokument nejen o biologii chřástalů polních, ale také především o způsobu hospodaření na lokalitách výskytu těchto ptáků.

Video zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095970013-chcete-me/214563221300023/obsah/348416-ochrana-zivocichu-zemedelske-krajiny

Termín: 7. 8. 2014, 8 hod. – 15 hod.
Lokalita: Srní, okres Klatovy
Přítomen: Jiří Vlček, Václav Strolený


Terénní natáčení dokumentu s ČT1 o projektu satelitní telemetrie a problematice ochrany chřástala polního za účasti zemědělců hospodařících na lokalitě.
Terénní natáčení rozhlasové reportáže s Českým rozhlasem Plzeň o projektu, ohrožení druhu a praktické ochraně druhu.
Příprava a přítomnost při sekání zemědělskou technikou ploch s výskytem ptáků označených satelity.
Analýza dat ze záznamu uloženého na Srní. Ukládání fotopasti do porostu luk.

Vypracoval a fotografoval: Jiří Vlček

      

Na způsobu hospodaření a přístupu hospodářů závisí přežití spousty druhů zvířat, ale i rostlin ...

Hledejme společné řešení ...

Agroenviromentální opatření (AEO) dotační titul

Je jedním z dotačních titulů jejichž cílem je udržení biodiverzity v krajině. Podmínky jejich realizace jsou stanoveny nařízením vlády č. 79/2007 Sb. ze dne 11.dubna 2007. K čerpání dotačního titulu se mohou zemědělci dobrovolně přihlásit uzavřením smlouvy formou podání žádosti na příslušném úřadě, kterým je Zemědělská agentura pozemkový úřad Mze. Pro informace je možné se obrátit také na odborná pracoviště ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jednotlivé Správy CHKO, Správy NP, krajské úřady). Platba má formu příspěvku na hektar zemědělské půdy. Platby se každoročně opakují po dobu trvání závazku. Platby jsou stanoveny v EUR, dotace vyplácí Státní zemědělský a intervenční fond v českých korunách. Sazba dotace v Kč je vypočtena pro každý rok a přepočítává se podle směnného kurzu. Sazba pro subjekty mimo I. zóny národních parků a chráněných krajinných oblastí je 183 EUR/ha. Sazba v I. zónách národních parků a chráněných krajinných oblastí je 71 EUR/ha, neboť vyloučení např. hnojiv vychází z právních předpisů. Toto opatření je možné v konkrétních případech kompenzovat v podobě náhrad za ztížení zemědělského hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Současné podmínky platí pro období 2007 - 2013. Subjekty, které v současnosti čerpají jiné dotační tituly, se mohou k (AEO) dotačnímu titulu „hnízdiště chřástala polního“ přihlásit až pro další období, ostatní se mohou přihlásit již nyní.

Kdo se může k titulu přihlásit?

O účast na opatření mohou zažádat soukromě hospodařící rolníci, firmy podnikající v zemědělské prvovýrobě, ale také nepodnikatelé (obce, fyzické osoby, školy, aj.), jestliže mají v LPIS (tj. v registru půdních bloků MZe) evidovanou minimální výměru zemědělské půdy pro daný způsob obhospodařování a podávají žádost o zařazení na minimální výměru 5ha. Registraci půdních bloků v LPIS zařizují Zemědělské agentury Pozemkové úřady MZe. Žádat lze pouze tehdy, pokud byly na pozemcích žadatele předem vymezeny plochy pro dotační titul ptačí lokality na travních porostech hnízdiště chřástala polního. Tyto plochy jsou zakreslovány do LPIS na základě mapování a návrhu zejména České společnosti ornitologické.

Podmínky hospodaření

- nebudou aplikována hnojiva
- travní porost bude sečen minimálně jednou ročně, první seč s odklizením hmoty bude prováděna nejdříve 15. 8. a nejpozději 30. 9. kalendářního roku
- seč bude prováděna od středu ke krajům nebo od jedné strany pozemku ke druhé
- seč nebude prováděna více než dvěma žacími stroji najednou
- nebude prováděno mulčování, obnova, přísev, válení a smykování travních porostů
- nebude prováděno bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody
- na pozemku nebude prováděna pastva

Nevhodný způsob sečení louky

Přijatelný způsob sečení louky

Lemur kata

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI