Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - ROSTLINY - BOTANICKÉ EXPOZICE - PALEARKTICKÁ OBLAST - TEPLOMILNÁ NELESNÍ VEGETACE

Teplomilná nelesní vegetace

Expozice vátých pískůNásledující botanické expozice představují rostliny původní v České republice. Jedná se o rostlinná společenstva, která jsou úzce vázána na dané ekologické podmínky a jsou proto silně ohrožena. V ZOO a BZ jsou v okolí výběhu pižmoně aljašského a volně navazují na naučnou stezku.kosatec nízký (Iris pumila)

Rostliny vátých písků
Váté písky vznikaly podobně jako spraše v chladných obdobích čtvrtohor, kdy povrch půdy – nechráněný vegetací – snadno podléhal větrné a vodní erozi. Vyskytují se na rozsáhlejších říčních náplavech v podobě nenápadných plošných pokryvů nebo výrazných přesypů (dun). Přesypy tvořené nejjemnějšími částečkami písku jsou dodnes, pokud je neovládl les, v pohybu. Kromě přirozených písčin osidluje pískomilná flóra (psamofyty) i vytěžené pískovny, staveniště, náspy a jiná místa s nahromaděným pískem. Na suchých písčinách však netvoří vegetace souvislý porost. Udrží se v nich jen nepočetné druhy rostlin, které se přizpůsobily extrémním podmínkám. Přežít v suchu a horku jim umožňují např. dlouhé kořeny, masité listy hromadící vodu, plstnaté ochlupení chránící před vyschnutím či schopnost přečkat v klidovém stádiu sucho a vyklíčit v letech s dostatkem vláhy.

V naší expozici si může návštěvník prohlédnout např. paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), šater latnatý (Gypsophila paniculata), mateřídoušku úzkolistou (Thymus serpyllum), smil písečný (Helichrysum arenarium), kosatec nízký (Iris pumila), pavinec horský (Jasione montana), kavyl Ivanův (Stipa joanis) a řadu dalších.chřest obecný (Asparagus officinalis)

Teplomilná stepní vegetace
Území travnatých stepí u nás leží v nejteplejších oblastech do výšky 500 m n.m. s horkým létem a suchou zimou. Chybějící vyšší patra vegetace přispívají k tomu, že na stepích vypařování vody výrazně převažuje nad srážkami. Stepní společenstva, obzvláště na vápencovém podloží, jsou velice pestrá a obsahují druhy různého původu a geografického rozšíření, která se začala formovat už začátkem čtvrtohor. Základ stepní vegetace tvoří trávy a suchomilné rostliny (xerofyty). koniklec luční (Pulsatilla pratensis)Rostliny na stepích mají zjara velmi nakvap. Musí totiž stihnout co nejvíce ze svého vegetačního cyklu, neboť v červenci slunečný žár, znásobený výhřevností vápencového podkladu, vývoj rostlinstva téměř znemožní. Mezi obyvatele stepních oblastí patří kostřava valiská (Festuva valesiaca), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), katrán tatarský (Crambe tataria) aj.

Rostliny vápencových skal
Skály představují pro živé organismy extrémní prostředí se značnými denními i nočními výkyvy teploty, trvalým nedostatkem vláhy, nadměrným slunečním zářením, prudkými větry a nedostatkem živin. Pro rostliny jsou na skalách hlavními útočišti spáry a římsy vyplněné prachem a zvětralými horninami. Složení rostlinstva závisí na geologickém podkladu. Nejpestřejší společenstva rostou na vápencích (kalcifilní rostliny). česnek žlutý (Allium flavum ssp.glaucum)Typickými druhy jsou zde lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), mochna písečná (Potentilla arenaria), devaterník šedý (Helianthemum canum), pěchava vápnomilná (Sesleria albicans). Na hlubších půdách se uchytí i bělozářka větvitá (Anthericum ramosum) a kavyly (Stipa). Ve skalních štěrbinách roste drobná kapradina kyvor lékařský (Ceterach officinarum).

Ryba

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI