Podporujeme

V této sekci se zabýváme činností Zoologické a botanické zahrady, jakožto organizace, která se v rámci svých možností aktivně zapojuje do ochrany přírody. Tato činnost by měla být jednou z hlavních úloh zoologických zahrad. Záleží však na prioritách jednotlivých organizací, dále na nadšení, píli, trpělivosti jednotlivců a zdatnosti ochránců v šíření povědomí. Musí vycházet z přesvědčení a snahy každého jedince. Důležitá je také spolupráce s organizacemi podobného zaměření. Jak může zoologická nebo botanická zahrada vlastně přírodě pomáhat?

Cílem plzeňské zoologické a botanické zahrady je přispět k zachování pestrého a bohatého světa přírody všude kolem nás.

V minulosti se jednalo především o ochranu ohrožených druhů ex-situ (v zajetí), docházelo a mnohde stále dochází, k rozmnožování a následným snahám repatriace (navrácení) do „původních“ biotopů (in -situ) v přírodě. Tento postup se samozřejmě jeví jako logický a přirozený.
U některých druhů je to stále jediné možné řešení, jak předejít úplnému vyhynutí populace v přírodě.
Postupem doby, sběrem zkušeností z proběhlých pokusů, adaptací navrácených jedinců na přirozené prostředí, či naopak totálním neúspěchem, kdy došlo k zavlečení nemocí nebo při neodborném vypouštění zvířat odchovaných v lidské péči, se dá napáchat více škody než užitku.

Nebylo by správné, abychom přírodu nezatěžovali lidskými „dobrými úmysly“ a nechali ji prostě žít?
Vše by mohlo fungovat samo, jen kdybychom...
- stále nezvyšovali stav lidské populace
- neřídili svět bez znalostí věcí a kdybychom nedávali zelenou businessu před udržitelností a rovnováhou v přírodě
- si nezavlekli nepůvodní druhy fauny a flóry
- příliš nevyužívali přírodních zdrojů
- si přírody prostě vážili ...

Bohužel je příroda již v takovém stavu, že ji nelze prostě nechat svému osudu. Opravdu záleží na každém z nás...

K ochraně přírody máme ze zákona tyto pomůcky:
Zdroj: wikipedia.org
Mezinárodní úmluvy na ochranu přírody
Basilejská úmluva - o nebezpečných odpadech
Ramsarská úmluva na ochranu mokřadů
Úmluva na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví - Pařížská úmluva
CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucími druhy rostlin
Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) - na ochranu volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích druhů rostlin, podklad pro mapování v programu Smaragd a posléze Natura 2000, pro vytváření červených seznamů
Bonnská úmluva - o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Úmluva o ochraně biodiverzity - Rio de Janeiro
Evropská úmluva o krajině
Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě (Eurobats)
Natura 2000 - 2 směrnice Evropské unie 409/EHS/79 o ochraně volně žijících ptáků a 43/EHS/92 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Aarhuská úmluva - zahrnuje širší okruh témat souvisejících s ochranou přírody: životní prostředí, lidská práva, problémy s korupcí, přístup k informacím, účast veřejnosti.
Mezinárodní instituce na ochranu přírody
WWF - nejstarší mezinárodní organizace, World Wide Fund for Nature (Celosvětový fond pro přírodu), starající se hlavně o druhovou ochranu
IUCN - Světový svaz ochrany přírody, stará se hlavně o územní ochranu
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v souvislosti s Pařížskou úmluvou vytváří Seznamy světového dědictví, v souvislosti s programem MaB (někdy psáno jako M&B - Man &/and Biosphere), Člověk a biosféra, vyhlašuje biosférické rezervace
Europarc - Evropská federace pro národní parky

V současnosti mohou Zoologické a botanické zahrady pomáhat přímo v místě postižení, tedy přímo in-situ. Zahrady mají jedinečnou možnost upozornit na jednotlivé problémy prostřednictvím kampaní a záchranných projektů před zraky tisíců návštěvníků. Fungují jako osvětové organizace s cílenou výchovou obyvatelstva. Mají možnost vyzvat veřejnost ke spoluúčasti. Zaměstnávají vědecké pracovníky působící přímo v místech ohrožení. Účastní se mezinárodních kongresů. Mohou pružně zareagovat na výzvu, mohou tedy pomáhat...

We support
This section is about the activities of the Zoological and Botanical Garden Pilsen, an organization which strives to actively protect nature as much as it can. Protecting the environment should be one of the main priorities of zoological gardens. However, everything depends upon the priorities of each organization, upon the enthusiasm, hard work and patience of every individual, and on success with sharing knowledge with the public, for environmental protection must stem from the conviction and effort of all people. Cooperation between organizations with similar goals is also critical. So how can a zoological or a botanical garden help nature?
The goal of the Zoological and Botanical Garden Pilsen is to contribute to preserving the richness and diversity of nature.
In the past it was mostly about protecting endangered species ex situ (off site conservation), usually by ex situ breeding and attempts at subsequent repatriation back into their original biotopes (in situ). This approach of course appears natural and logical.
It is still the only viable option of preventing the extinction of some species in nature. It does, however, entail considerable risks and can lead to complete failure or even disaster, if, for instance, disease carrying animals are released into the wild and therefore cause considerable harm.
Wouldn`t it be right to cease to burden nature with our “good intentions” and just leave it in peace? Everything could work well on its own, if we only…
- didn`t constantly increase the human population
- didn`t attempt to rule the world without proper knowledge and didn`t prioritize business over sustainability of the environment
- didn`t bring over foreign species of flora and fauna
- didn`t overexploit natural resources
- just valued and respected nature
Sadly, nature is currently in such a state that it can`t be left to recover on its own. It truly depends on each and every one of us.
Currently, zoological and botanical gardens can provide help right in the afflicted area, directly in situ. The zoos have a unique opportunity to highlight individual issues via campaigns and conservation projects directly before the eyes of thousands of visitors. They serve to directly educate the public and have the means to call on the public for cooperation. They also employ specialized personnel operating directly in the afflicted areas. They also participate in international congresses, and can react to various threats flexibly, and in doing so provide help.
EAZA campaigns:
EAZA, or the European Association of Zoos and Aquaria, represents a union of 340 institutions spanning across 41 European countries. It was founded in 1992 and its mission is making collaboration between European zoos and aquariums easier, regarding education, research and nature conservation.
It also guarantees that every member abides by the highest standards in these areas. EAZA makes possible for the European citizen to obtain information about global goals in maintaining biodiversity and clarifies, how each of us can help to achieve them. It`s speculated that about 140 million people annually visit the zoos and aquariums grouped in EAZA, which constitutes about one fifth of the European citizens.
For more information, visit: www.eaza.net

EAZA, aside from other work, annually announces a themed campaign aimed at supporting and aiding the most endangered species and areas on the planet.
The Zoological and Botanical Garden Pilsen became a member of EAZA in the year 1997. Since then, it has participated in the following campaigns:
Bushmeat – signature drive 2001/02
Protection of the Amazon Rainforest 2002/03
The Siberian Tiger 2003/04
ShellShock - Turtle and Tortoise Campaign 2004/05
Save the Rhinos 2005/6
Arovako i Madagasikara 2006/07
Amphibian Ark – Frogs Sound the Alarm 2007/08
European Carnivore Campaign – Do we want to live together…? 2008/09
Biodiversity – continuation of the Carnivore Campaign 2009/10
Ape Campaign 2010/11
Southeast Asia Campaign 2011/13
Pole to Pole 2013/15
Let it Grow 2015/2017
Silent Forest 2017/19

Podruhé v historii máme mládě gibona bělolícího. Přijďte se na něj na podzim podívat! Druhé mládě…číst dále
Od 1.11. platí zimní režim, zejména se promítne do otevírací doby zoo. Pokladny budou vpouštět návštěvníky…číst dále
Na Palackého třídě číslo 5 na Vás čekají od roku 1962 zástupci bezobratlých a studenokrevných obratlovců…číst dále
V uplynulých říjnových dnech přijela do Zoo Plzeň dvouletá samice hrabáče kapského „Sabi“ z belgické…číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:100 Kč
děti, studenti, senioři:      70
rodiny (2+2):                      310

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:280 Kč
děti a studenti:190 Kč
rodiny (2+2):                      890 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Tripadvisor